Workin' on the modern world ·Modern Works sp. z o.o., ul. Racławicka 46/130, 02-601 Warszawa
NIP: 5213654969, REGON: 146815737, KRS: 0000464135
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5000,00 zł wpłacony w całości


Starting up... 90%